Skip to content

Emerald Tablet Of Re (In English, French and Zulu Languages)

English: Emerald Tablet

 1. This is true and remote from all cover of falsehood
 2. Whatever is below is similar to that which is above. Through this the marvels of the work of one thing are procured and perfected.
 3. Also, as all things are made from one, by the [consideration] of one, so all things were made from this one, by conjunction.
 4. The father of it is the sun, the mother the moon. The wind bore it in the womb. Its nurse is the earth, the mother of all perfection.
 5. Its power is perfected. If it is turned into earth,
 6. Separate the earth from the fire, the subtle and thin from the crude and [coarse], prudently, with modesty and wisdom.
 7. This ascends from the earth into the sky and again descends from the sky to the earth, and receives the power and efficacy of things above and of things below.
 8. By this means you will acquire the glory of the whole world,
 9. And so you will drive away all shadows and blindness.
 10. For this by its fortitude snatches the palm from all other fortitude and power. For it is able to penetrate and subdue everything subtle and everything crude and hard.
 11. By this means the world was founded.
 12. And hence the marvelous conjunctions of it and admirable effects, since this is the way by which these marvels may be brought about.
 13. And because of this I am called, Re since I have the three parts of the wisdom and philosophy of the whole universe.
 14. That which I have said of the operation of the Sun is accomplished & ended.

French: La Table d’Emeraude

 1. Il est vrai sans mensonge, certain & très véritable.
 2. Ce qui est en bas, est comme ce qui est en haut : & ce qui est en haut, est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d’une seule chose.
 3. Et comme toutes les choses ont été, & sont venues d’un, par la méditation d’un : ainsi toutes les choses ont été nées de cette chose unique, par adaptation.
 4. Le soleil en est le père, la lune est sa mère. Le vent l’a porté dans son ventre. La terre est sa nourrice.
 5. Le père de tout le telesme de tout le monde est ici. Sa force ou puissance est entière,
 6. si elle est convertie en terre.
 7. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l’épais doucement, avec grande industrie.
 8. Il monte de la terre au ciel, & derechef il descend en terre, & il reçoit la force des choses supérieures & inférieures.
 9. Tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde ; pour cela toute obscurité s’enfuira de toi.
 10. C’est la force forte de toute force : car elle vaincra toute chose subtile, & pénétrera toute chose solide.
 11. Ainsi le monde a été créé.
 12. De ceci seront & sortiront d’admirables adaptations, desquelles le moyen en est ici.
 13. C’est pourquoi j’ai été appelé Re, ayant les trois parties de la philosophie de tout le monde.
 14. Ce que j’ai dit de l’opération du soleil est accompli, & parachevé.


Zulu: Idwala Elu’hlaza Lolwazi

1. Kuyiqiniso, iqiniso elingeshitshwe futhi elingaphazami: iqiniso elimi inguna phakade.

2. Lokhu okusemhlabeni nokungaphansi komhlaba kufana ncamashi nolokho okusemazulwini, futhi lokhu okusemazulwini kufana ncamashi nalokho okusemhlabeni nangaphansi komhlaba, ukuba kwenzeke izimangaliso ezidalwa nezivela entweni eyodwa.

3. Nakanjalo, zonke izinto ezidaliweyo umsuka wazo uvela kuleyonto eyondwa okanye ekubambisananeni naleyonto eyodwa: ukuze zonke izinto ziqhamuke okanye zizaleke kulento eyondwa, ngokwe-ndabuko nangokuxhumana.

4. UBaba wayo ilanga, uMama wayo inyanga. U-moya (ongcwele) nguwo owayithwala wayimumatha esibelethweni sakhe ukuze izalwe lapha emhlabeni. Umnakekeli nomkhulisi wayo umhlaba; umhlaba ke umama wakho konke ubulungiswa, ukungcwaliseka, ukuthuthukisa, nokuqondiswa kwazo zonke izinto.

5. Amandla kanye nenkazimulo yayo ahlala nje ekhula futhi ethuthuka njalo njalo, kuphela uma iphendukile yona yaba yidwala eliluhlaza laphakade.

6. Hlukanisa ke umhlaba nomlilo, hlukanisa futhi okuncane kokukhulu, okubalulekile nokungabalulekile, okukwandisayo nokumoshela isikhathi kanye na mandla akho ikakhulukazi ngokobizo lwakho emisebenzini yakho emihle; yenza lokho ngokukhulu ukucophelela nokungamosheki komnotho. Yenza futhi ngokukhulu ubuhlakani nokuqaphela nokuqonda.

7. Konke esikwenzayo nesikukhulumayo kuyanyuka kunyukele emkhathini kuphinde kwehle kanjalo kwehlele emhlabeni; kumukela emandla ezulu nomhlaba ku lungiselela ukwanda okuphuphumayo.

8. Kulolulwazi nokuqonda okuphelelisiweyo, nase-zizweni zonke ezihloniphekileyo; uzokwamukela uthole yonke inkazimulo, umnotho, nengcebo yomhlaba wonkana nokungcwala kwawo.

9. Uma usuphendukile ngaloluhlobo, kuphuma bonke ubumyama, bonke ububi, ukwehluleka, ukufiphala, nokungaboni kahle kwamehlo akho empilweni yakho nase siqwini sakho.

10. Ngoba kulento eyodwana kunamandla angefaniswe, lamandla akwazi ukuhlwitha (aphuca) isitsha sengcebo kwabanye, noma kwezinye izizwe, nemibuso ekhona yonke emhlabeni ukuze ingcebo yabo ize kuwe okanye uhleshulelwe kuyo: ngokuba wonke lomhlaba nezulu kungokwa-lento le eyodwa.

Ngaphezulu kwalokho, lento inalamandla akwazi ukungena la kungangeneki khona. Lamandla akwazi ukukhona nokwehlula yonke into enyonyobayo emfihlakalweni, ehuquzelayo ukuba ikuzume ngobubi, kuphinde futhi abe yilamandla a khona ukususa zonke izinto ezibukeka zinkulu ezesabekayo eziqinile njengentaba.

11. Kulamandla umhlaba wa-khiwa.

12. Kubo bonke ubuhle nezimanga zalamandla nokwanda kwawo okunganamkhawulo ezulwini nasemhlabeni noma nangaphansi komhlaba; siqonda ukuthi zonke izinto ezidaliwe zivela kulento eyodwa, ukuze zonke izimanga zendalo zibuyeyele ekudumiseni naseku khothameleni izwi leyonto leyo eyodwa engumsuka wakho konke ukwazi, amandla, nobuhlakani bendalo.

13. Ngenxa yakho konke lokho esengikubekile, senginegama elisha, elithi “Re” elisho ukuthi i “Langa” noma “Ndlovukazi” leligama liyi-nothi lesibili emculweni “Re”. Igama lami lashintshwa ngo-2013 ngenxa yokuthi ngiphathiswe zontathu izingxenye zolwazi kokwakhiwa kwamazulu, umhlaba nasemajukujukwini omhlaba.

14. Inkulumo yami iphelela la maqondana  ne Langa, imisebenzi yalo, namandla aphelelisiweyo kulo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: